Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů

Spolek Cyklokroužky, z.s., IČO: 06500048, se sídlem Na Florenci 1332/23, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 69201, (dále jen ,,Spolek“), zpracovává osobní údaje v souvislosti s pořádáním projektu všeobecné pohybové průpravy a výuky bezpečné jízdy na kole s názvem „Cyklokroužek“ (dále jen ,,Cyklokroužek“). Spolek zpracovává osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,Zákon“) a s Všeobecným nařízením o ochraně údajů (Nařízení EU 2016/679, dále jen jako ,,Nařízení“).

Spolek je ve smyslu Zákona a Nařízení správcem Vašich osobních údajů, tj. shromažďuje, uchovává a využívá (i jinak zpracovává) Vaše osobní údaje v souvislosti s pořádáním Cyklokroužku, tj. zejména za účelem přihlášení na Cyklokroužek a členství ve Spolku, pro propagační účely Spolku, za účelem pořádání sportovních a kulturních akcí pro členy Spolku a pro statistické účely.

Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují na všechny osobní údaje shromážděné Spolkem na základě plnění smluvního vztahu, právní povinnosti, oprávněného zájmu nebo uděleného souhlasu ke zpracování osobních údajů pro marketingové účely.

1. JAKÉ ZPRACOVÁVÁME OSOBNÍ ÚDAJE

Údaje subjektů údajůZpracováváme proKde zpracováváme
Jméno a příjmeníPřihlášení do Cyklokroužku a členství ve Spolkuhttp://www.cyklokrouzky.cz/
AdresaPřihlášení do Cyklokroužku a členství ve Spolkuhttp://www.cyklokrouzky.cz/
Datum narozeníPřihlášení do Cyklokroužku a členství ve Spolkuhttp://www.cyklokrouzky.cz/
Rodné čísloPřihlášení do Cyklokroužku a členství ve Spolkuhttp://www.cyklokrouzky.cz/
Kontaktní e-mail zákonného zástupcekomunikace
Kontaktní telefon zákonného zástupcekomunikace
Obrazové a zvukové záznamyReklamní a marketingové účelysdělovací prostředky, propagační materiály,

Spolek je rovněž oprávněn shromažďovat, uchovávat a využívat určité informace prostřednictvím automatizovaných prostředků, např. statistické informace vyplývající z návštěvnosti internetových stránek.

2. PRO JAKÉ ÚČELY ZPRACOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

Spolek Vaše osobní údaje zpracovává pro tyto účely :

 • Plnění smluvního vztahu
 • Plnění zákonné povinnosti
 • Evidence účastníků Cyklokroužku
 • Evidence členů Spolku
 • Zvýšení bezpečnosti a kvality poskytovaných služeb
 • Zasílání informací o sportovních a kulturních akcích pro členy Spolku
 • Zasílání obchodních sdělení a pro marketingové účely
 • Zajištění ochrany zdraví a majetku
 • Účetní a daňové účely
 • Plnění ostatních zákonných povinností

3. KDY MUSÍME MÍT KE ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ SOUHLAS

Ke zpracování Vašich osobních údajů pro marketingové účely musíme získat Váš souhlas.

4. DOBA UCHOVÁVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucí ze smlouvy, tj. minimálně po dobu zajištění realizace vaší účasti v Cyklokroužku a dále po dobu následujících tří let a dále po dobu, kdy je Spolek povinen jakožto správce uchovávat podle obecně závazných pravidel předpisů.

5. INFORMACE O PRÁVECH SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje, pak na základě Zákona a Nařízení máte tato práva:

 1. právo vznést u Organizátora námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, a to prostřednictvím emailu odeslaného na info@cyklokrouzky.cz,
 2. právo přístupu k Vašim osobním údajům zpracovávaným Organizátorem, právo žádat jejich opravu či výmaz, popřípadě omezení zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů, pokud je to technicky možné,
 3. právo požadovat od Organizátora informace o účelu zpracování osobních údajů, o kategorii dotčených osobních údajů, o příjemci nebo kategorii příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, o zdroji osobních údajů, pokud jsou získávány i z jiných zdrojů, než ode mne, např. z veřejných databází, informaci o způsobu zpracování, případně o profilování, a základní informace týkající se použitého postupu, významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro Vaší osobu,
 4. pokud Vaše osobní údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, máte právo kdykoliv udělený souhlas odvolat,
 5. právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud máte důvodné podezření, že došlo k újmě na Vašich právech či jinému porušení zákona při zpracování Vašich osobních údajů.

Pro realizaci výše uvedených práv využijte emailovou komunikaci na pověřence pro ochranu osobních údajů gdpr@kolopro.cz . Spolek je oprávněn ověřit v nezbytném rozsahu identitu žadatele.