Souhlas s podmínkami kroužku

Souhlas s podmínkami kroužku

Tímto, jakožto zákonný zástupce, uděluji souhlas k účasti mé nezletilé dcery/syna („nezletilý“) na cyklistickém kroužku s názvem „Cyklokroužek”,který se skládá z 15ti lekcí za pololetí a prohlašuji, že mi není známa žádná překážka v jejím/jeho zdravotním stavu, která by bránila jeho/její účasti na kroužku. Každý účastník kroužku musí používat ochranou přilbu, mít kolo v dobrém technickém stavu a dodržovat pokyny instruktora! Před každým kroužkem je kontrolován technický stav kol účastníků a slovně předneseny pokyny o dodržování pravidel a bezpečné jízdy na kole.

Tato přihláška je současně přihláškou do spolku Cyklokroužky, z.s., se sídlem Na Florenci 1332/23, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 06500048IČ, zapsaným u Městského soudu v Praze, oddíl L vložka 69201, (dále též jen jako „Spolek”) do konce kalendářního roku následujícího po datu této přihlášky. V případě, že syn/dcera již je členem Spolku, je tato přihláška současně žádostí o prodloužení členství ve Spolku do konce kalendářního roku následujícího po datu této přihlášky. Beru na vědomí, že součástí platby za Cyklokroužek je i členský příspěvek na činnost Spolku ve výši 100,- Kč za kalendářní pololetí , v němž se koná Cyklokroužek, jehož se syn/dcera účastní.