Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Tímto, jakožto zákonný zástupce, uděluji spolku Cyklokroužky, z.s., se sídlem Na Florenci 1332/23, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 06500048IČ, zapsaným u Městského soudu v Praze, oddíl L vložka 69201, (dále též jen jako „Spolek“) v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 – Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, souhlas se zpracováním osobních údajů nezletilého, včetně pořizování jeho fotografií v rámci reportážní činnosti spolku, a to k propagaci činnosti Spolku.

Tento souhlas uděluji pouze Spolku, který nesmí s výjimkou zákonem stanovených případů tyto osobní a citlivé údaje poskytnout třetím osobám, a musí tyto údaje zabezpečit před neoprávněným nebo nahodilým přístupem a zpracováním, před změnou a zničením, zneužitím či ztrátou. Dále prohlašuji, že jsem byl/a důkladně seznámen/a, a že jsem srozuměn/a s následujícími právy:

  1. právo tento souhlas kdykoliv odvolat, prostřednictvím formuláře umístěného na webových stránkách Spolku www.cyklokrouzky.cz. Spolek je povinen po obdržení mého oznámení odvolání mého souhlasu přestat zpracovávat osobní údaje nezletilého pro propagační účely, avšak za podmínky, že byla ověřena a potvrzena moje identita, jakožto žadatele a zákonného zástupce subjektu údajů,
  2. právo vznést u Spolku námitku proti zpracování osobních údajů nezletilého, a to prostřednictvím formuláře umístěného na webových stránkách Spolku www.cyklokrouzky.cz a právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud mám důvodnou obavu, došlo k újmě na právech nezletilého,
  3. právo přístupu k osobním údajům nezletilého zpracovávaných Spolkem, jejich opravu či výmaz, popřípadě omezení zpracování, a právo na přenositelnost údajů, pokud je to technicky možné,
  4. právo požadovat od Spolku následující informace o: účelu zpracování osobních údajů; o kategorii dotčených osobních údajů; o příjemci nebo kategorii příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, a základní informace týkající se použitého postupu, významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro nezletilého.

Tento souhlas je udělen na celou dobu účasti mého syna/dcery ve Spolku.