Stanovy spolku Cyklokoužky, z.s.

Stanovy spolku Cyklokoužky, z.s.
(Spolek)

 

Článek 1

Název a sídlo spolku a doba jeho trvání

 1. Název Spolku je: Cyklokroužky, z.s.
 2. Sídlo Spolku je v obci:
 3. Spolek je založený na dobu neurčitou.

Článek 2

Účel spolku a jeho hlavní a vedlejší činnost

 1. Účelem Spolku je:
  1. podpora a sdružování osob, které šíří, uplatňují a podporují moderní a zdravý životní styl, mimoškolní a volnočasové aktivity dětí, mládeže a dospělých, aktivní trávení volného času, protidrogovou prevenci a prevenci dalších sociálně patologických jevů ve společnosti prostřednictvím sportovních aktivit;
  2. snížení sociálně patologických jevů zejména mezi dětmi a mládeží;
  3. podpora zdravého způsobu života a rozvoje osobnosti směrem k plnohodnotnému prožívání;
  4. pomoc zdravotně postiženým osobám při začlenění do společenského života;
  5. nabídka pozitivních forem trávení volného času veřejností včetně dětí a mládeže a podněcování zájmu veřejnosti včetně dětí a mládeže o aktivní trávení volného času;
  6. rozvoj a podpora možností sportovního, kulturního a společenského vyžití;
  7. podpora rozvoje cestovního ruchu, popularizace cyklistiky a dalších sportovních aktivit v kontextu zdravého a aktivního životního stylu;
  8. pořádání sportovních a kulturních akcí pro členy Spolku i zájemce mimo členskou základnu Spolku;
  9. vzdělávání a pořádání prorodinných a vzdělávacích akcí pro děti, mládež a dospělou veřejnost, pořádání pobytových akcí a táborů, pořádání vzdělávacích akcí;
  10. navazování a udržování vztahů se sdruženími, spolky a jinými subjekty se zaměřením obdobným zaměření Spolku.
 2. Předmětem hlavní činnosti Spolku je veřejná prospěšnost, a to naplňování účelu Spolku vymezeného v odst. 1 tohoto článku, uspokojování a ochrana zájmů s tímto účelem souvisejících a tím přispívání vlastní činností k dosahování obecného blaha. Svou činnost může Spolek vykonávat na celém území České republiky i v zahraničí.
 3. Pokud to neodporuje jeho hlavní činnosti, může Spolek vykonávat i vedlejší hospodářskou činnost, kterou je:
  1. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.
 4. Zisk z činnosti Spolku, zejména z vedlejší činnosti dle odst. 3 tohoto článku, lze použít pouze na podporu hlavní činnosti Spolku a na správu Spolku.

Článek 3

Členství ve spolku a jeho vznik a zánik

 1. Členem Spolku se mohou stát fyzické i právnické osoby, a to za podmínek stanovených v těchto stanovách a zákonem.
 2. Tyto stanovy nepřipouští různé druhy členství ve Spolku.
 3. Kdo má zájem stát se členem Spolku, musí podat písemnou žádost o členství ve Spolku. O přijetí za člena rozhoduje předseda Spolku, a zájemce se stává členem Spolku ke dni uvedenému v rozhodnutí předsedy Spolku o přijetí. Předseda Spolku je povinen rozhodnout o žádosti o členství ve Spolku do dvou měsíců ode dne doručení této žádosti, a zájemce bude o rozhodnutí předsedy Spolku vyrozuměn elektronicky na adresu uvedenou v přihlášce.
 4. Členství ve Spolku zaniká způsoby uvedenými v zákoně, zejména v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („občanský zákoník“), a v těchto stanovách.
 5. O vyloučení člena Spolku rozhoduje Výbor Spolku. Důvodem k vyloučení jsou zejména:
  1. závažné porušení stanov Spolku;
  2. neúčast člena Spolku na činnosti Spolku po dobu delší 12 měsíců;
  3. další případy stanovené obecně závaznými právními předpisy.
 6. Každý člen Spolku je oprávněn vystoupit ze Spolku, přičemž jeho členství ve Spolku zaniká ke dni, kdy bude Spolku doručeno písemné oznámení o vystoupení tohoto člena ze Spolku.
 7. Členství nezletilého člena trvá do konce kalendářního roku následujícího po vzniku členství. V případě, že se nezletilý člen Spolku přihlásí do kroužku pořádaného Spolkem, považuje se toto přihlášení za žádost o prodloužení členství, které se prodlouží automaticky do konce roku následujícího po datu přihlášky do kroužku pořádaného Spolkem.

Článek 4

Práva a povinnosti členů

 1. Vedle práv upravených v ostatních částech těchto stanov a v zákoně, je člen Spolku oprávněn zejména:
  1. podílet se na činnosti Spolku;
  2. využívat výhod spojených s členstvím ve Spolku;
  3. využívat služeb nabízených Spolkem za zvýhodněných podmínek.
 2. Vedle práv upravených v ostatních částech těchto stanov a v zákoně, je zletilý plně svéprávný člen Spolku oprávněn zejména:
  1. účastnit se osobně nebo prostřednictvím svého zástupce členské schůze a hlasovat na ní;
 3. Vedle povinností upravených v ostatních částech těchto stanov a v zákoně, je člen Spolku povinen zejména:
  1. dodržovat ustanovení těchto stanov;
  2. podporovat dosažení a naplňování účelu Spolku;
  3. při užívání majetku Spolku, nebo majetku, který má Spolek ve svém užívání, jednat tak, aby nedocházelo k poškozování tohoto majetku
  4. platit členské příspěvky ve výši stanovené výborem Spolku.
 4. Na rozhodování Spolku se mohou podílet pouze bezúhonné osoby. Nezletilí členové Spolku nebo plně nesvéprávní členové Spolku nemají právo účastnit se zasedání členské schůze Spolku ani na ní hlasovat.

Článek 5

Organizace Spolku

 1. Spolek má následující orgány:
  1. členská schůze;
  2. výbor spolku;
  3. kontrolní komise. 

Článek 6

Členská schůze

 1. Členská schůze je nejvyšším orgánem Spolku a jejího zasedání se účastní zletilí plně svéprávní členové Spolku.
 2. Členská schůze rozhoduje o věcech, které jsou do její působnosti svěřeny zákonem a těmito stanovami, zejména:
  1. Rozhodování o změně stanov Spolku;
  2. Rozhodování o hlavním zaměření Spolku;
  3. Schvalování výsledku hospodaření Spolku;
  4. Volba a odvolání členů výboru Spolku, jakož i hodnocení jejich činnosti a určení výše jejich odměny;
  5. Volba a odvolání členů kontrolní komise Spolku, jakož i hodnocení jejich činnosti a určení výše jejich odměny;
  6. Rozhodování o přeměně Spolku ve smyslu občanského zákoníku;
  7. Rozhodování o zrušení spolku s jeho likvidací, jakož i rozhodování o jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení výše jeho odměny;
  8. další případy, které do působnosti členské schůze svěřuje zákon nebo stanovy.
 3. Členská schůze se koná nejméně jedenkrát za rok.
 4. Členskou schůzi svolává předseda výboru Spolku. Předseda výboru Spolku svolá zasedání členské schůze z podnětu alespoň třetiny členů Spolku. Nesvolá-li předseda výboru Spolku zasedání členské schůze do třiceti dnů od doručení podnětu, může ten, kdo podnět podal, svolat zasedání členské schůze na náklady Spolku sám.
 5. Členská schůze se svolává písemnou pozvánkou, přičemž za písemnou pozvánku se považuje i e-mail, nebo fax. Pozvánka na členskou schůzi musí být odeslána členům Spolku nejméně 15 dní před konáním členské schůze. Z pozvánky musí být zřejmé místo, čas a pořad zasedání, přičemž místo a čas se určí tak, aby co nejméně omezovaly možnost členů se ho účastnit.
 6. Není-li členská schůze na svém zasedání schopna usnášet se ani 30 po minutách od okamžiku, kdy měla být zahájena, může předseda výboru Spolku nebo ten, kdo původní zasedání svolal, svolat novou pozvánkou ve lhůtě patnácti dnů od předchozího zasedání členskou schůzi na náhradní zasedání. Z pozvánky musí být zřejmé, že se jedná o náhradní zasedání členské schůze. Náhradní zasedání členské schůze se musí konat nejpozději do šesti týdnů ode dne, na který bylo zasedání členské schůze předtím svoláno.
 7. Bez řádného svolání členské schůze způsobem stanoveným těmito stanovami a zákonem, se může členská schůze konat pouze za účasti všech členů Spolku a s jejich souhlasem.
 8. Každý zletilý plně svéprávný člen Spolku je oprávněn účastnit se zasedání členské schůze a požadovat i dostat na něm vysvětlení záležitostí Spolku, vztahuje-li se požadované vysvětlení k předmětu zasedání členské schůze. Požaduje-li člen Spolku na zasedání sdělení o skutečnostech, které zákon uveřejnit zakazuje nebo jejichž prozrazení by Spolku způsobilo vážnou újmu, nelze mu je poskytnout.

Článek 7

Zasedání a rozhodování členské schůze

 1. Členská schůze je schopna se usnášet za účasti nadpoloviční většiny všech členů Spolku oprávněných hlasovat na členské schůzi.
 2. Kdo zasedání zahájí, ověří, zda je členská schůze schopna se usnášet. Poté zajistí volbu předsedy zasedání. Předseda vede zasedání tak, jak byl jeho pořad ohlášen, ledaže se členská schůze usnese na předčasném ukončení zasedání. Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání při jeho ohlášení, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech členů Spolku oprávněných o ní hlasovat.
 3. Členská schůze rozhoduje usnesením. K přijetí usnesení se vyžaduje dosažení nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů Spolku oprávněných hlasovat na členské schůzi. K přijetí rozhodnutí dle článku 6 odst. 2 písm. a), b), f) a g) se vyžaduje dosažení 2/3 většiny hlasů všech členů Spolku oprávněných hlasovat na členské schůzi.
 4. K přijetí rozhodnutí o odvolání členů výboru Spolku a členů kontrolní komise Spolku se vyžaduje souhlasu všech členů Spolku oprávněných hlasovat na členské schůzi. Návrhy na odvolání členů výboru Spolku předkládá členské schůzi kontrolní komise Spolku.
 5. Každý člen Spolku oprávněný hlasovat na členské schůzi má jeden hlas pro účely hlasování na členské schůzi.
 6. Předseda výboru Spolku zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání do třiceti dnů od jejího ukončení. Není-li to možné, vyhotoví zápis ten, kdo zasedání předsedal nebo koho tím pověřila členská schůze. Ze zápisu musí být patrné, kdo zasedání svolal a jak, kdy se konalo, kdo je zahájil, kdo mu předsedal, jaké případné další činovníky členská schůze zvolila, jaká usnesení přijala a kdy byl zápis vyhotoven.

Článek 8

Výbor Spolku

 1. Výbor Spolku je statutárním orgánem Spolku.
 2. Výbor Spolku má 3 (tři) členy. Výbor Spolku volí a odvolává předsedu výboru Spolku.
 3. Za Spolek jedná každý člen výboru spolku samostatně.
 4. Funkční období člena výboru Spolku je 5 (pět) let.
 5. Člen výboru Spolku může ze své funkce odstoupit. Odstupující člen oznámí své odstoupení výboru Spolku, a jeho funkce končí uplynutím jednoho měsíce od doručení tohoto oznámení, neschválí-li výbor Spolku na žádost odstupujícího jiný okamžik zániku funkce.
 6. V případě smrti člena výboru Spolku, odstoupení z funkce, odvolání anebo jiného ukončení jeho funkce zvolí členská schůze do 2 měsíců nového člena výboru Spolku. Výbor Spolku, jehož počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání členské schůze. 

Článek 9

Působnost, zasedání a rozhodování výboru Spolku, předseda výboru Spolku

 1. Do působnosti výboru Spolku náleží veškeré záležitosti, které tyto stanovy nebo zákon nesvěřují do působnosti členské schůze, nebo předsedy výboru Spolku, a to zejména:
  1. zajištění řádného vedení a hospodaření Spolku;
  2. zajištění řádného naplňování účelu Spolku;
  3. vedení předepsané evidence Spolku a jeho účetnictví;
  4. svolávání členské schůze a připravování jejího program; 
  5. informování členů Spolku o záležitostech Spolku;
  6. stanovení členských příspěvků.
 2. Výbor Spolku zasedá podle potřeb. Zasedání výboru Spolku svolává jeho předseda písemnou pozvánkou alespoň 7 dnů před konáním zasedání výboru Spolku, přičemž v pozvánce uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. Nemůže-li z vážných důvodů zasedání svolat předseda výboru Spolku, může v naléhavých případech zasedání svolat kterýkoliv člen výboru Spolku. Zasedání lze svolat i faxem anebo prostřednictvím e-mailu. I v takovém případě musí pozvánka obsahovat výše uvedené náležitosti. Zasedání výboru Spolku se považuje za platně svolané i bez dodržení výše uvedené lhůty, pokud všichni členové výboru Spolku prohlásí, že na dodržení této lhůty netrvají.
 3. Zasedání výboru Spolku předsedá předseda výboru Spolku.
 4. Výbor Spolku se může usnášet, jen je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů, a k usnesení je zapotřebí souhlasu většiny všech jeho členů. Při rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy.
 5. O průběhu a usnesení zasedání se pořizuje zápis, který podepisuje předsedající a zvolený zapisovatel. Přílohou zápisu je seznam přítomných.
 6. Do působnosti předsedy výboru Spolku náleží:
  1. řízení a koordinace Spolku;
  2. zajištění řádného naplňování účelu Spolku;
  3. v rámci výkonu funkce předsedy výboru Spolku zastupuje Spolek navenek vůči třetím osobám. 

Článek 10

Kontrolní komise

 1. Kontrolní komise je kontrolním orgánem Spolku.
 2. Kontrolní komise má 3 (tři) členy. Kontrolní komise volí a odvolává předsedu kontrolní komise.
 3. Funkční období člena kontrolní komise je 5 (pět) let.
 4. Člen kontrolní komise může ze své funkce odstoupit. Odstupující člen oznámí své odstoupení komisi, a jeho funkce končí uplynutím jednoho měsíce od doručení tohoto oznámení, neschválí-li kontrolní komise na žádost odstupujícího jiný okamžik zániku funkce.
 5. V případě smrti člena kontrolní komise, odstoupení z funkce, odvolání anebo jiného ukončení jeho funkce zvolí členská schůze do 2 měsíců nového člena kontrolní komise. Kontrolní komise, jejíž počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání členské schůze.

Článek 11

Působnost, zasedání a rozhodování kontrolní komise Spolku

 1. Kontrolní komise dohlíží, jsou-li záležitosti spolku řádně vedeny a vykonává-li Spolek činnost v souladu se stanovami a právními předpisy. Zjistí-li kontrolní komise nedostatky, upozorní na ně výbor Spolku, jakož i členskou schůzi.
 2. Do působnosti kontrolní komise dále náleží:
  1. přezkoumávat řádné, mimořádné nebo jakékoliv jiné účetní závěrky Spolku;
  2. nahlížet kdykoliv do evidence účetnictví, obchodních knih a ostatních dokladů Spolku;
  3. účastnit se zasedání Výboru Spolku a členské schůze Spolku.
 3. V rozsahu působnosti kontrolní komise může její pověřený člen nahlížet do dokladů Spolku a požadovat od členů dalších orgánů Spolku nebo od jeho zaměstnanců vysvětlení k jednotlivým záležitostem.
 4. Kontrolní komise zasedá alespoň jednou za 6 (šest) měsíců. Zasedání kontrolní komise svolává její předseda písemnou pozvánkou alespoň 7 dnů před konáním zasedání kontrolní komise, přičemž v pozvánce uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. Nemůže-li z vážných důvodů zasedání svolat předseda kontrolní komise, může v naléhavých případech zasedání svolat kterýkoliv člen kontrolní komise. Zasedání lze svolat i faxem anebo prostřednictvím e-mailu. I v takovém případě musí pozvánka obsahovat výše uvedené náležitosti. Zasedání kontrolní komise se považuje za platně svolané i bez dodržení výše uvedené lhůty, pokud všichni členové kontrolní komise prohlásí, že na dodržení této lhůty netrvají.
 5. Zasedání kontrolní komise předsedá předseda kontrolní komise.
 6. Kontrolní komise se může usnášet, jen je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů, a k usnesení je zapotřebí souhlasu většiny všech jejích členů. Při rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy.
 7. O průběhu a usnesení zasedání se pořizuje zápis, který podepisuje předsedající a zvolený zapisovatel. Přílohou zápisu je seznam přítomných.

Článek 12

Hospodaření Spolku

 1. Majetek Spolku může být využíván výlučně k provozování jeho hlavní a vedlejší činnosti za účelem naplňování veřejné prospěšnosti Spolku.
 2. Spolek je oprávněn přijímat od členů Spolku, nebo třetích osob, peněžní i nepeněžní dary, které mohou být využity k podpoře provozování hlavní a vedlejší činnosti.
 3. Spolek není oprávněn nabývat majetek jinak než z poctivých zdrojů.

Článek 13

Zrušení a likvidace Spolku

 1. O zrušení Spolku rozhoduje členská schůze v případech upravených těmito stanovami a zákonem, anebo soud v případech stanovených zákonem. Průběh likvidace Spolku se řídí platnými a účinnými obecně závaznými právními předpisy.
 2. Likvidační zůstatek bude rozdělen mezi členy rovným dílem.
 3. Obdržel-li spolek účelově vázané plnění z veřejného rozpočtu, likvidátor naloží s příslušnou částí likvidačního zůstatku podle rozhodnutí příslušného orgánu.“